FAMILJEFÖRENINGENS UPPLYSNING 1963, KUIVANIEMI

Den här artikeln diskuterar det inledande mötets gång.

Familjeföreningens ideologiska syfte

Enligt släktföreningens stadgar (§ 2) är föreningens syfte att ta reda på släkten Elliläs stadier och historia, vårda relaterade traditioner och främja en känsla av samhörighet bland familjemedlemmarna. För att nå sitt syfte ska klubben så långt det är möjligt anordna släktträffar, familjeträffar, utflykter och andra jämförbara arrangemang m.m.

Släktmöte 21-22.6.1963 Kuivaniemi

Den första släktträffen kan ännu inte kallas släktföreningens terminsmöte, eftersom släktföreningen ännu inte hade upprättats. Det primära syftet med mötet var helt klart att skapa en stiftelse för Ellilä Familjeförening.
Den 30 maj 1963 hade tidningen Pohjolan Sanomat följande tillkännagivande:

Enligt historien var Walfrid Ellilä, Hannes Paaso, Toivo Ellilä och Kauko Toivola huvudledamöter i kommittén. Inga personliga inbjudningar skickades. Utöver tidningsmeddelandet spreds information om mötet genom informationsutbyte mellan familjemedlemmar, antingen muntligt eller i korrespondens.

Mötet öppnades av Hannes Paaso. Han talade om släktens äldre stadier och behovet av att samlas i Kuivaniemi under släktforskningen för att bilda en förening som förenar släkten. Till mötesordförande valdes Walfrid Ellilä. Han berättade om sin första kontakt med en släktgren bosatt i Norge och inspirationen han gav att börja forska i släkten, samt om de olika stadierna av släktforskningen. Alex Ellila talade om släktforskningen i Norge och släktens utbredning.

Till mötessekreterare valdes Kauko Toivola. Enligt det protokoll han skrev beslöt stämman att bilda en Ellilä släktförening. Mötet tillsatte en kommitté med uppgift att hantera praktiska ärenden för att legalisera klubben. Tauno Ellilä valdes in i utskottet som juridisk expert. Övriga medlemmar var Eila Niskala, Hannes Paaso, Walfrid Ellilä, Toivo Ellilä och Kauko Toivola samt Alex Ellila från Norge. Utskottet bemyndigades att fungera som föreningens styrelse. Kuivaniemi kommun antogs som föreningens säte. Medlemsavgiften var 2 mark per år.

En gemensam bild från Ellilä släktförenings första släktträff togs på Kuivaniemi kyrkas trappa. I mötet deltog 110 familjemedlemmar, varav 15 var norrmän.

På midsommardagen organiserade och valde nämnden Walfrid Ellilä till ordförande, Kauko Toivola till sekreterare och Toivo Ellilä till hushållerska.

Regelberedningskommittén anförtrodde Tauno Ellilä, professor i juridik.
Den etablerade familjeföreningens officiella stadgar godkändes av Patent- och registerstyrelsen den 24 augusti 1965 och det officiella namnet blev Ellilän Sukuseura r.y.

Sedan 1963 har släktföreningens terminsmöten hållits vart fjärde (4) år.

Print Friendly, PDF & Email