Ellilä Släktföreningen 50-årsmöte 4 augusti 2013, Ii

Den här artikeln diskuterar loppet av 50-årsmötet.

Redan hösten 2011 började styrelsen förbereda 50-årsmötet sommaren 2013 genom att välja en festkommitté, till vilken Kirsi Zühlke (ordförande), Markku Toivola, Pekka Kuusela, Pentti Ellilä och Irja Paaso (sekreterare) utsågs. De ursprungliga reglerna för familjeföreningen har kommit till stånd i 50 år med liten förändring. Lagstiftning som förnyas med EU kräver förändringar av föreningens regler. För att förbereda detta uppdrag har styrelsen utsett en kommitté bestående av Kirsi Zühlke (ordförande), Irja Paaso, Vellamo Ikola och Seppo Ollikainen. De reviderade reglerna ska fastställas vid ett formellt möte. Många frågor har tagits upp under sommaren 2012 för att göra jubileumsmötena till en succé. Det är lämpligt att anta att familjemedlemmar som inte tidigare har besökt familjens rötter kommer att delta i festen. De kan vara intresserade av att se mer än bara Kungsvägen i Kuivaniemi. De som har sett platser i det förflutna kan blöda minnet.

50-årsmötet hölls den 4 augusti 2013 i landskapsrestaurangen Merihelmi i byn Kuivaniemi, Ii kommun. Kirsi Zühlke, ordförande i familjeföreningen, öppnade mötet. Jaako Ellilä valdes till mötets ordförande, Irja Paaso till sekreterare, Pentti Ellilä och Matti Ellilä till revisorer och protokollförare. De hälsningar som mottogs vid det formella mötet presenteras:

 • Ii kommun:           Erkki Taskila
 • Hembygdsförening: Antti Ellilä
 • Kuivaniemi krigsveteraner: Pekka Ellilä

Efter hälsningarna firas en lugn stund till minne av de anhöriga som somnat in.
Revisorernas yttrande, som har skjutits upp från årsstämman 2011 till detta möte, redovisas. Revisionsberättelsen godkänns.
Införande av familjeföreningens nya regler. Det kommer att diskuteras om reglerna kan beslutas på detta möte. Pekka Ellilä påminner om att reglerna ska beslutas på terminsmötet. Ett fåtal personer minns att det vid föregående möte beslutades att reglerna skulle beslutas vid detta möte. Vid slutet av debatten ska ordföranden besluta att reglerna ska antas.
Familjesamhällets 50-åriga historia, skriven av Erkki Paaso, presenteras.
Familjeföreningen kommer att skänka historien till Erkki och det meddelas att boken går att beställa vid detta möte. Ordföranden säger att historien kommer att översättas till engelska.

Antti Ellilä tilldelas ett hedersmedlemskap för sin förtjänstfulla verksamhet i familjesamhället.

Eeva Paaso skänker tre böcker hon har skrivit till familjeföreningen

 1. Rakas isä, kära pappa
 2. Sukupuu lehtii
 3. Tallella eletty elämä.

Kirsi Zühlke, ordförande i familjeföreningens styrelse, meddelar att om någon inte vill att deras namn ska publiceras på bilderna med anknytning till familjeföreningens fest kan Kirsi meddelas.
Dessutom, för att vi ska kunna publicera namnet på en medlem i en släktförening i ett släktträd online, måste personen samtycka till detta. Samtycke ges av den person som anger sitt namn och födelsedatum via e-post till Kirsi Zühlke (mail@kirsi-zuehlke.de).

Information om föreningens skyldigheter enligt finsk lag

Finska patent- och registerstyrelsen (senare FPRS) för ett föreningsregister, i vilket uppgifter om registrerade föreningar förs in. Registret innehåller till exempel föreningens och firmatecknarnas stadgar, det vill säga de personer som har rätt att agera på föreningens vägnar. Undertecknaren ska vara minst 18 år, alltså vuxen. Den arbetsoförmögna eller i konkurs kan inte uppträda som firmatecknare i föreningen. Ordföranden ska bo i Finland.
Om han eller hon inte har fast bosättning i Finland krävs ett dispenstillstånd från FPRS.

En registrerad förening är skyldig att göra en ändringsanmälan när dess:

 • adress och/eller kontaktuppgifter kommer att ändras
 • ordföranden och/eller firmatecknarna byts ut
 • reglerna ändras, namnbytet kräver också en ändring av reglerna,
  de ändrade reglerna ska bifogas anmälan

Anmälan om ändring kan göras på papper eller elektroniskt, men det är möjligt att undertecknas endast av ordföranden i föreningens styrelse införd i föreningsregistret (FPRS).

Regeländringskonflikt 2014-2015

Den trettonde mandatperioden gick dock inte som i Strömsö, eftersom FPRS inte godkände de nya reglerna för familjeföreningen som godkändes av 2013 års jubileumsmöte. Den 22 juli 2014 mottog ordförande Kirsi Zühlke en begäran om rättelse från FPRS med begäran om att meddelandet om ändring av reglerna skulle ändras på grund av både ett processuellt och ett formellt fel. Rättegångsfel: När Kirsi vid termins mötet 2007 valdes till ordförande i föreningens styrelse efter Pekka Ellilä, meddelade föreningen inte FPRS om bytet av firmatecknare. Å andra sidan var han inte heller bosatt i Finland, vilket föreningslagen kräver om ordföranden. Kuivaniemi, föreningens hemort, fick lagas som ett formellt fel, eftersom det inte fanns någon sådan kommun längre. Det var också nödvändigt att förtydliga § 11 (5) ”presentera bokslut för räkenskapsåret” till ”presentera bokslut för räkenskapsåren (4 stycken).” Detta eftersom räkenskapsåret för en befintlig förening enligt bokföringslagen är 12 månader och föreningens löptid 48 månader (4 år).

Regeländringen godkändes därför inte, eftersom anmälan om stadgeändringen endast kan skrivas under av föreningens styrelseordförande införd i FPRSs föreningsregister. Pekka Ellilä var fortfarande antecknad i FPRSs register som ordförande och inte Kirsi Zühlke.
Kirsi ville tydligen inte ansöka om dispens från FPRS på grund av sitt hemland och hon avgick som ordförande vid årsskiftet 2014-2015. Vice ordförande Markku Toivola tog över ordförandens tvätt till slutet av mandatperioden 2011-2015.

Print Friendly, PDF & Email