Registrerings- och integritetspolicy

Detta är Ellilän Sukuseura r.y. Registrera och integritetspolicy i enlighet med personuppgiftslagen (avsnitt 10 och 24) och EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).
Det var ursprungligen daterat 27.02.2020 och ändrades senast 1.4.2021.

1. Registrar

Ellilän Sukuseura r.y., Jäppiläntie 11, 07500 Askola, e-post: puheenjohtaja@ellilansuku.fi, telefon: +358 400 420974, hem site: www.ellilansuku.fi

2. Kontaktpersoner för registerfrågor

Styrelseordförande Heikki Ellilä, puheenjohtaja@ellilansuku.fi,
Styrelsens kassör Tarja Palsa, ​​rahastonhoitaja@ellilansuku.fi

3. Registerets namn

Föreningsmedlemmar, fakturerings- och redovisningsregister samt hemsidan för onlinetjänsten.

4. Registrerade personer

Systemen registrerar namn, adresser och kontaktinformation för familjemedlemmar och tredje parter anslutna till onlinetjänsten (hemsida).
Medlemskapsregistret lagrar också datum och födelsedatum, kön och medlemsavgiftsinformation för medlemmen.
Fakturerings- och bokföringsregister förvarar fakturerings- och faktureringsinformation för både medlemmar och tredje parter

5. Skäl och syfte att föra ett register och behandla personuppgifter

Rätten att behandla personuppgifter bygger på personens eget samtycke.
För familjemedlemmar kan personlig information också användas för att bedriva medlemsforskning.
Den grundläggande användningen är dock att möjliggöra kommunikation mellan klubben och de registrerade och att registrera fakturerings- och betalningsinformation.

6. Regelbundna informationskällor

Datakällor kan innehålla information tillhandahållen av registrerade själva, från familjemedlemmar, fakturerings- och bokföringsregister och kontoutdrag.

7. Offentliggörande och överföring av information

Upplysningar får endast göras med den registrerades personliga medgivande. Uppgifter kommer dock inte att lämnas utanför EU / EES.

8. Dataskydd

Webbplatsinformation skyddas och säkerhetskopieras av Louhi Service (Webhotell).
Familjesekreteraren behåller medlemmarnas användarnamn, lösenord och kontaktinformation i klubbens medlemsregister, medan kassören har information om fakturering, bokföring och banker
i fakturerings- och bokföringsregistren.
Regelbundna säkerhetskopior görs också av externa media lagrade på en annan plats än de faktiska registerna.

9. Behandlingstid

För hemsidan sparas meddelanden mellan användaren och föreningen så länge kommunikationsdokumentet är tillgängligt.
Medlemskapsinformation bevaras under medlemskapets varaktighet.
I enlighet med bokföringslagen lagras uppgifterna under 6 år i fakturerings- och redovisningsuppgifterna.

10. Dataprocessorer

För webbplatsen är Louhi Net Oy leverantör av webbhotelltjänster.
Sekreterare för styrelsen för medlemskap och kassör för betalningstransaktioner.
Styrelsens ordförande har tillgång till alla ovanstående.
Vi kan outsourcera behandlingen av personuppgifter , varigenom vi genom avtalsarrangemang garanterar att dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande lagar om dataskydd och på annat sätt korrekt.

11. Automatisk beslutsfattande och profilering

Databehandling inkluderar inte automatiskt beslut eller profilering.

12. Den registrerades rättigheter

Var och en av de registrerade har följande bearbetning av sina uppgifter:

  • Rätt till tillgång, dvs. rätten att kontrollera personuppgifter lagrade i registret.
  • I händelse av felaktigheter eller utelämnanden i informationen kan den registrerade begära att informationen korrigeras eller slutförs.
  • Invändningsrätt, det vill säga rätten att invända mot behandlingen av sina personuppgifter om den registrerade anser att personuppgifterna har behandlats olagligt eller utan rätt process.
  • Rätt att radera, dvs. rätten att begära radering av data lagrade i registret.
  • Den registrerade har också rätten att begränsa behandlingen av uppgifterna.
  • Dataöverföringsrätt, rätten att överföra data mellan system.
  • Rätten att överklaga, det vill säga rätten att lämna in ett klagomål till dataskyddsansvarig om den registrerade får ett brott mot tillämplig lagstiftning om dataskydd när det gäller behandlingen av personuppgifter.

Den registeransvarige får endast avslå en begäran om invändning eller radering av juridiska skäl.
Om den registeransvarige inte håller med den registrerades begäran, har den registrerade rätten att överklaga till den dataskyddsansvarige.
Den registrerade har också rätt att begära tills saken är löst.

13. Kontakta

All kommunikation och begäran om detta uttalande måste göras skriftligen eller personligen till en av de kontaktpersoner som nämns i avsnitt två (2).

14. Ändringar av integritetsförklaringen

Om vi ​​ändrar denna beskrivning kommer vi att göra ändringarna daterade.
Om ändringarna är betydande kan vi också meddela dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats.
Vi rekommenderar dock att du besöker vår webbplats regelbundet och noterar eventuella ändringar i broschyren.

Print Friendly, PDF & Email