Familjeaktiviteter – vad är det?

Den här sidan täcker begrepp relaterade till familjeaktiviteter

Vad är en familjeförening

En familjeförening är en organisation som bildas för att studera historien om en viss familj av fysiska personer, även kallad en sammanslutning. Föreningens verksamhet i Finland regleras av föreningslagen, den ska ha minst tre (3) stiftande medlemmar, ett ideellt ändamål och dess verksamhet ska vara permanent. Med ideologi menas i detta sammanhang att en förenings verksamhet styrs av en viss idé.
Verksamhetsidén för Ellilä Sukuseura r.y beskrivs i familjeföreningens regler, som har godkänts av Finlands patent- och registerstyrelsen.
Medlemmar i en registrerad förening ansvarar inte personligen för föreningens skyldigheter. Åtaganden åligger föreningen själv, inte den som tecknat åtagandet eller medlemmarna. Det finns cirka 127 000 föreningar i föreningsregistret i Finland. Utlänningar kan också delta i föreningens verksamhet i Finland, men föreningens ordförande måste ha en hemvist i Finland.

Medlem i föreningen

Medlemskap i en förening uppstår när en person stiftar en förening och samtidigt ansluter sig till den som medlem eller föreningen godkänner den sökandes ansökan om medlemskap i en befintlig förening. För inträde i medlemskap krävs alltid samtycke från vederbörande. Föreningen är en oberoende beslutsfattare vid handläggning av medlemsansökningar. I allmänhet anger föreningens stadgar vilka behöriga sökande som kan antas som medlemmar i föreningen. Det är väsentligt att de som vill bli medlemmar i föreningen har uttryckt sin önskan att gå med i föreningen. Enligt lagen avgörs godkännande av en medlem av föreningens styrelse, om inte annat föreskrivs i föreningens stadgar. I allmänhet tar föreningen emot alla som vill. Beslut om avslag är alltid slutgiltigt, endast föreningen själv har rätt att ändra. Skäl får inte anföras för negativa beslut.

En förening kan ha medlemmar med olika rättigheter och skyldigheter:

 • En fullvärdig medlem har alla rättigheter och skyldigheter.
 • Hedersmedlem är vanligtvis en av ett föreningsmöte inbjuden person som bidragit till föreningens verksamhet. En hedersmedlem har vanligtvis närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt och inte heller skyldighet att betala en medlemsavgift.
 • En stödmedlem är en medlem som vill stödja föreningens verksamhet. En medlem har vanligtvis närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt. Stödmedlemmar är ofta gemenskaper.

För att gå med i föreningen fyller du i medlemsansökningsformuläret (i pappersversion att postas eller elektroniskt via Internet), en ytterligare förutsättning är att släktskapsvillkoret är uppfyllt, dvs den som söker medlemskap ska finnas i familjens Registrera. Om den inte hittas måste sökanden meddela Pedigree Club Family Registry innan hans eller hennes ansökan kan godkännas. Ansökan ställs till föreningens styrelse.

De flesta föreningar strävar efter att behålla sina medlemmar så länge som möjligt.
Att vara medlem är vettigt när föreningen är välskött och dess verksamhet är det medlemmen vill engagera sig i. En bra förening erbjuder sina medlemmar möjligheter att delta aktivt och möjligheter att ta tillvara sin egen kompetens. Medlemskapet kan sägas upp genom utträde, uppsägning av föreningen, medlemmens död eller upplösning eller upplösning av föreningen. Enligt föreningslagen har en medlem i en förening rösträtt i en situation där hans eller hennes uppsägning övervägs.

Föreningsmedlemsrättigheter

 1. Rätt att utöva beslutanderätt i föreningen
  Medlem i föreningen har rätt att utöva beslutanderätt vid föreningens möten och omröstningar och därmed påverka föreningens verksamhet.
  I föreningens stadgar kan dessa rättigheter nekas vissa grupper av medlemmar (t.ex. en supportermedlem har inte rösträtt).
  Enligt föreningslagen är rätten för en medlem att utöva beslutanderätt inskränkt när ett avtal pågår mellan medlemmen och föreningen eller annat ärende där medlemmens privata intresse står i konflikt med föreningen. I fråga om sådant ärende ska ledamoten inte rösta eller föreslå något beslut i frågan. Lagen anger specifikt att en medlem inte är förhindrad att rösta i ett uppsägningsärende som rör honom eller henne själv.
 1. Rätten att behålla de ”särskilda förmåner” som nämns i reglerna (33 § i föreningslagen)
  Till exempel kan seniora hedersmedlemmar i föreningen inte fråntas de förmåner de redan hade i samband med regeländringen.
  De nya reglerna kan endast tillämpas på hedersmedlemmar som rekryterats sedan reglerna antogs.
 1. Rätt till jämställdhet (33 § i föreningslagen)
  Ett beslut av en förening som kränker medlemmarnas jämlikhet till dess innehåll eller uppförande är ogiltigt. Till exempel får medlemmar som inte har betalat sin medlemsavgift inte fråntas rösträtten vid ett möte om inte annat föreskrivs i föreningens stadgar.
 1. Rätt att kalla till föreningsmöte
  Medlem har rätt att begära ordinarie sammankallande av en förening om inte styrelsen av någon anledning har gjort det. Medlem har även rätt att begära att styrelsen kallar till ett extra möte i föreningen (1/10 av medlemmarna i föreningen ska stå bakom begäran, om inte annat framgår av stadgarna).
 1. Behörighet
  En medlem har rätt att kvarstå som medlem i föreningen, om inte de skäl för uppsägning som anges i lag eller förordningar kan åberopas honom eller henne.
  Enligt lagen (14 § föreningslagen) får en medlem sägas upp om han eller hon

  • har underlåtit att fullgöra några förpliktelser han eller hon har ingått genom att gå med i föreningen (har vanligtvis inte betalat någon medlemsavgift)
  • har orsakat föreningen betydande skada genom sitt uppträdande inom och utanför föreningen
  • Kvalificerar inte längre för medlemskap enligt lag eller föreningens regler.

  Uppsägningen ska verkställas av föreningsstämma, om inte uppsägningen enligt stadgarna har anförtrotts styrelsen. I föreningens stadgar kan föreskrivas att föreningen får anse en medlem ha utgått ur föreningen om medlemmen har underlåtit att betala sin medlemsavgift inom den tid som anges i reglerna (15 § föreningslagen). En ledamots avsättning ska antecknas i protokollet från styrelsens eller föreningens styrelsemöte.

 1. Rätt att utträda ur föreningen när du vill
  Utträde sker genom att styrelsen eller ordföranden i föreningen anmäls skriftligen eller genom att protokollet från föreningens möte på väsentligt sätt anmäls (13 § föreningslagen). Orsaken till avgången behöver inte anges.
 1. Rätt att få tjänster från föreningen
  Vilka tjänsterna är beror på föreningens bransch.
 1. Tillgång till associeringsdokument
  En medlem i Föreningen ska på begäran ha möjlighet att granska förteckningarna över Föreningens medlemmar. Varje medlem har även rätt att få tillgång till samtliga medlemmars namn och hemvistuppgifter (11 § föreningslagen) och alla uppgifter om honom eller henne som finns lagrade i föreningens medlemsförteckning (11 § föreningslagen och den personliga datalagen). Medlemmen har även rätt att ta del av protokoll från föreningens möte. En ledamot har inte lagstadgad rätt att ta del av protokoll från styrelsemöten eller olika arbetsgrupper. Det är upp till föreningen att bestämma hur öppna protokollen för dessa organ är.
 1. Initiativrätt
  Generellt sett definierar föreningens regler hur och när en medlem får ta initiativ för att övervägas på ett föreningsmöte.

Skyldigheter för en medlem i föreningen

En medlem i föreningen har förutom rättigheterna även skyldigheter gentemot föreningen. Medlem är skyldig att erlägga inbetalningar i enlighet med föreningens stadgar, att inte genom sitt agerande inom eller utom föreningen orsaka föreningen nämnvärd skada samt fullgöra de uppgifter som anges i föreningens stadgar. Att bli medlem är frivilligt och man måste komma ihåg att man efter att ha gått med är engagerad i att främja aktiviteter i linje med föreningens värderingar. En medlem har ingen lagstadgad skyldighet att kandidera eller inneha ett förtroendeuppdrag. Kandidatur kan alltid nekas av vilken anledning som helst eller utan att ange någon anledning. Det är bra att komma ihåg att att tacka ja till att vara kandidat också förbinder dig till jobbet om du blir vald. Om du omedvetet blivit invald i ett förtroendeuppdrag i föreningen behöver du inte acceptera det.

Allt i övrigt följer gällande bestämmelser i föreningslagen.

Print Friendly, PDF & Email