Ellilä Släktföreningens inofficiella regler

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN (PRS) har godkänt 25.08.2015 reglerna för Ellilän Sukuseura r.y. på finska.
Denna översättning har därför inget certifikat från en officiell översättare som intygar att reglerna som anges här och PRS är identiska.

Namn: Ellilän Sukuseura r.y.
Hemort: Ii, Finland
Adress: Ellilä Heikki Niilo Juhani
Jäppiläntie 11
07500 ASKOLA
Registreringsnummer: 90.377
FO-nummer:

3028326-7

In i registret: 28.05.1965

 

1 § Namn och hemort

Föreningens namn är Ellilän Sukuseura r. y. och har hemvist i Ii, Finland. För dessa regler benämns en förening en Familje Förening eller Föreningen.

2 § Syfte och Handlingsformer

Syftet med Föreningen är att undersöka historien och historien för familjen Ellilä, att vårda de relaterade traditionerna, att främja en känsla av tillhörighet bland familjemedlemmarna, att främja Föreningens arbete och släktforskning och att främja lokal historia.

För att uppnå sitt syfte, Föreningen kan så långt som möjligt:

 • organisera familjesammanträden, födelsedagar, utflykter och andra liknande evenemang,
 • genomföra och stödja släktforskning och personhistorisk forskning,
 • samla in och arkivera information om släktforskning och dela information om forskning och tradition,
 • genomföra publiceringsverksamhet som främjar Föreningens syfte,
 • att samarbeta med genealogiska, lokala, stads- och byföreningar och andra relevanta lokala, regionala och nationella partners.

För att stödja sin verksamhet kan Föreningen få testament och donerade egendom och bidrag, upprätta släktforskning och andra fonder och, med förbehåll för tillstånd, organisera insamlingar och lotterier.
Föreningen kan äga den fastighet som är nödvändig för sin verksamhet. Föreningen bedriver inte affärsverksamhet och är inte avsedd att generera ekonomisk vinst eller vinst för sina medlemmar.

 

3 § Medlemmar

Varje person som är släkting till fadern eller modern eller har anslutit sig till äktenskapet genom äktenskap kan accepteras som en fullständig medlem av Föreningen.
En privatperson eller en juridisk enhet som vill stödja syftet och verksamheten i Föreningen kan godkännas för medlemskap.

Fullständiga medlemmar och supportrar godkänns av styrelsen efter ansökan.
En person som väsentligt har främjat och stött Föreningens verksamhet kan inbjudas att vara ledamot eller hedersordförande på förslag av styrelsen.

4 § Avgång och uppsägning av en medlem

En medlem har rätt att avgå genom att meddela styrelsen eller dess ordförande skriftligen eller genom att anmäla avgång vid Föreningens möte.

Styrelsen kan säga upp en medlem från Föreningen om ledamoten har misslyckats med att betala sin skyldiga medlemsavgift för föregående kalenderår eller på annat sätt inte uppfyllt de skyldigheter som den har åtagit sig genom att gå med eller har skadat den eller villkor.

5 § Prenumeration och medlemsavgifter

Storleken på medlemsavgiften och den årliga eller ordinarie medlemsavgiften som ska debiteras de fullständiga medlemmarna och stödmedlemmarna ska beslutas separat av varje medlemsmöte.
Hedersordföranden och hedersmedlemmarna ska inte betala medlemsavgifter.

6 § Styrelse

Familjesamhällets angelägenheter hanteras av styrelsen, som består av ordföranden och 2-8 andra medlemmar och 0-8 suppleanter valda vid årsstämman.
Valet av medlemmar ska ta hänsyn till en balanserad representation av de olika stammarna. Styrelsens mandatperiod ska vara tiden mellan ordinarie familjemöten.

Styrelsen väljer en vice ordförande bland sina medlemmar och anställer en sekreterare, kassör och annan nödvändig personal inom eller utanför och kan inrätta sådana
kommittéer eller rådgivande organ som kan krävas.

Styrelsen ska sammanträda vid kallelse av ordföranden eller, i hans eller hennes frånvaro, när ordföranden anser det lämpligt eller när minst hälften av styrelseledamöterna begär det.

Styrelsen ska utgöra ett beslutsfattande när minst hälften av dess ledamöter, inklusive ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Röstningen ska ske med enkel majoritet.
I händelse av oavgjort kommer ordförandens omröstning att avgöras, men valet blir ett lotteri.

Föreningens styrelse har en lista över medlemmar i Föreningen.

7 § Skriva Föreningens namn

Föreningens namn skrivs av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren eller kassören, två tillsammans.

8 § Budgetår och resultatrevision

Föreningens budgetår slutar den 31 december.

Årsredovisningen, tillsammans med nödvändiga handlingar och styrelsens årsrapporter, ska lämnas till revisoren senast en månad före årsstämman.
Revisoren 
måste avge sitt skriftliga yttrande till styrelsen minst två veckor före familjemötet.

9 § Föreningens möten

Ett föreningmöte kan också delta, om styrelsen eller familjemötet beslutar det, med post, telekommunikation eller andra tekniska medel under eller före mötet.

Föreningens årliga möte är det årliga familjemötet som hålls vart fjärde år på en dag som styrelsen utsåg under april-september.

Ett extra familjemöte ska hållas när föreningmötet beslutar det eller när styrelsen bedömer det lämpligt eller när minst en tiondel (1/10) av föreningens röstande medlemmar den ska kräva det skriftligen
specifikt för den fråga som specifikt anmälts till regeringen.
Mötet ska hållas inom trettio dagar efter det att styrelsen begärde.

Varje medlem, hedersordförande och hedersmedlem i föreningen ska ha en röst vid familjeåterförening.
Stödmedlemmen har rätt att delta och tala vid mötet.
Om inte annat föreskrivs i stadgarna ska familjeförsamlingens beslut vara det yttrande som stöds av mer än hälften av de avgivna rösterna.
I händelse av oavgjort kommer röstningen från ordföranden för mötet att vara avgörande, men valet blir ett lotteri.

10 § Sammankalla Föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningsmöten senast trettio (30) dagar före mötet, med post till medlemmar, publicerade i Föreningens hemort tidning eller e-post.

11 § Själva familjemötet

Följande frågor kommer att behandlas vid Föreningens familjemöte:

 1. öppnande av mötet
 2. mötets ordförande, sekreteraren, två granskare av protokollet och vid behov två rösträknare ska väljas
 3. förklarar mötets laglighet och beslutsfattande
 4. anta arbetsordning för mötet
 5. årsredovisningen och revisorens rapport presenteras
 6. besluta om godkännande av bokslutet och ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvariga personer
 7. fastställa verksamhetsplanen, inkomst- och utgiftsberäkningen och beloppet för inträdes- och medlemsavgifter för nästa mandatperiod
 8. besluta om antalet fullständiga och suppleanter som ska väljas till styrelsen
 9.  välj styrelsens ordförande och andra ledamöter och eventuella suppleanter
 10. välja en revisor och hans ställföreträdare för följande mandatperiod
 11. behandla alla andra frågor som nämns i kallelsen till mötet.

Om en medlem av en Föreningen önskar att ett ärende hänvisas till ett familjemöte, måste han i god tid meddela styrelsen att ärendet kan inkluderas i kallelsen till mötet.

12 § Ändra reglerna och upplösa Föreningen

Beslutet om att ändra Föreningens regler och upplösning måste fattas vid ett föreningsmöte med en majoritet av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.
I meddelandet om mötet ska det anges att det finns ett ärende för ändring av Föreningens regler eller upplösning.

I händelse av upplösning eller upplösning av Föreningen ska Föreningens medel användas för att främja dess syfte som bestäms av upplösningsmötet.
Arkivet kommer att släppas till Nationalarkivet eller Provinsiella provinsarkiv i regionen, eller på annat sätt för att stödja släktforskning och personlig forskning.

När du ändrar reglerna förblir de förvärvade medlemsrättigheterna.

13 § Efterlevnad av lagen om föreningar

Allt annat är föremål för gällande bestämmelser i föreningslagen.

Print Friendly, PDF & Email