SUKUSEURAN PERUSTAMINEN VUONNA 1963

Tämä artikkeli käsittelee perustavan kokouksen kulkua.

Sukuseuran aatteellinen tarkoitus

Sukuseuran sääntöjen (2§) mukaan seuran tarkoituksena on selvittää Ellilän suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura mahdollisuuksiensa mukaan järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia, jne.

Sukutapaaminen 21-22.6.1963 Kuivaniemi

Ensimmäistä sukutapaamista ei voi kutsua vielä sukuseuran toimikausikokoukseksi, koska sukuseuraa ei vielä ollut perustettu. Tapaamisen ensisijainen tarkoitus oli selvästikin luoda perusta Ellilän Sukuseuralle.
Toukokuun 30 päivänä 1963 oli sanomalehti Pohjolan Sanomissa seuraava ilmoitus:

Toimikunnan keskeisinä puuhamiehinä historian mukaan olivat selvästikin Walfrid Ellilä, Hannes Paaso, Toivo Ellilä ja Kauko Toivola. Henkilökohtaisia kutsuja ei lähetetty. Tieto kokouksesta levisi sanomalehti-ilmoituksen lisäksi suvun jäsenten keskinäisenä tietojen vaihtona, joko suullisesti tai kirjeenvaihtona.

Kokouksen avasi Hannes Paaso. Hän kertoi suvun vanhemmista vaiheista ja sukututkimuksen aikana esiin tulleesta tarpeesta kokoontua Kuivaniemelle perustamaan sukua yhdistävä yhdistys eli sukuseura. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Walfrid Ellilä. Hän kertoi ensimmäisestä kosketuksestaan Norjassa asuvaan sukuhaaraan ja sen antamasta innoituksesta ryhtyä tutkimaan sukua, sekä sukututkimusten eri vaiheista. Norjassa tapahtuneesta sukuselvityksestä ja suvun levinneisyydestä kertoi Alex Ellila

Kokouksen sihteeriksi valittiin Kauko Toivola. Hänen kirjoittamansa pöytäkirjan mukaan kokous päätti perustaa Ellilän sukuseuran. Kokous perusti toimikunnan, jonka tehtäväksi annettiin käytännön asioitten hoitaminen seuran laillistamiseksi. Toimikuntaan valittiin lakiasiantuntijana Tauno Ellilä. Muiksi jäseniksi tulivat Eila Niskala, Hannes Paaso, Walfrid Ellilä, Toivo Ellilä ja Kauko Toivola sekä Alex Ellila Norjasta. Toimikunnalle annettiin valtuus toimia yhdistyksen hallituksena. Yhdistyksen kotipaikaksi hyväksyttiin Kuivaniemen kunta. Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 2 markkaa vuodessa

Kuivaniemen kirkon portailla otettiin Ellilän sukuseuran ensimmäisen sukutapaamisen yhteiskuva. Kokoukseen osallistui 110 suvun jäsentä, joista norjalaisia oli 15.

Juhannuspäivänä toimikunta järjestäytyi ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Walfrid Ellilän, sihteeriksi Kauko Toivolan ja taloudenhoitajaksi Toivo Ellilän.

Sääntöjen laatimisen toimikunta antoi lakitieteen professori Tauno Ellilän hoidettavaksi.
Perustetun sukuseuran viralliset säännöt hyväksyttiin suomalaista yhdistysrekisteriä hallinnoivassa Suomen valtion Patentti- ja rekisterihallituksessa 24.8.1965 ja sen viralliseksi nimeksi tuli Ellilän Sukuseura r.y.

Vuodesta 1963 alkaen sukuseuran toimikausikokouksia pidettiin neljän (4) vuoden välein.

Print Friendly, PDF & Email